Documents

സാത്താന്റെ ജപമാലയും വിവാദങ്ങളും

സാത്താന്റെ ജപമാലയും വിവാദങ്ങളും

ഫാ. ജോസഫ് പാംപ്ലാനി

പിശാചു കൊന്തചൊല്ലില്ലെന്നും നാരകീയ ശത്രുവായ പിശാചിന്റെ തല തകർത്ത ദൈവപുത്രനെയും അവിടുത്തെ മാതാവിനെയുമാണ് കൊന്തയിലൂടെ ആദരിക്കുന്നതെന്നും എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ള വസ്തുതയാണ്. കൊന്തയുടെ അറ്റത്തെ കുരിശാണ് പൈശാചികം എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രശ്‌നം. നാളിതുവരെ പിശാചിനെ തുരത്താനുള്ള അടയാളമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ക്രൂശിത രൂപം പെട്ടെന്നൊരുനാൾ പിശാചിന്റെ പ്രതീകമായി മാറുന്നതിനു പിന്നിലെ ആധ്യാത്മിക അപകടത്തെയും അപചയത്തെയുംകുറിച്ച് ഇതിന്റെ പ്രചാരകർ ചിന്തിക്കാതിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല.

സാത്താന്റെ ജപമാലകൾ ഉണ്ടോ?
_________________________________
സാത്താൻ ആരാധനയ്ക്കു നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുണ്ടെങ്കിലും സാത്താൻ ജപമാലകൾ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അന്ത്യപാദത്തിൽ മാത്രമാണ് പ്രചരിച്ച് തുടങ്ങിയത്. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ജപമാലകളാണ് സാത്താൻ ആരാധകരുടെ ഇടയിൽ നിലവിൽ ഉള്ളത്. ഒന്നാമതായി പതിമൂന്നുമണി ജപമാല. ഇത് തലയോട്ടിയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള 13 മണികൾ നിശ്ചിത അകലത്തിൽ ചേർത്തുകെട്ടിയ മാലയാണ്. രണ്ടാമത്തെ തരം ജപമാലയിൽ 108 മണികൾ ഉണ്ട്. ഇവയുടെ മണികൾ തലയോട്ടിയുടെ ആകൃതിയിലല്ല. സാധാരണ മുത്തുകൾ പോലെയുള്ളവയാണ്. രണ്ടു ജപമാലകളുടെ അറ്റത്തും തലകീഴായുള്ള ക്രൂശിത രൂപങ്ങൾ ഉണ്ട്. ക്രിസ്തുവിനെ സാത്താൻ പരാജയപ്പെടുത്തി എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണത്രെ തലകീഴായി ക്രൂശിത രൂപം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ജപമാലയുടെ ലോക്കറ്റായി (മൂന്നും ചേരുന്ന കണ്ണി) അഞ്ച് ദളങ്ങളുള്ള നക്ഷത്രവലയമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ക്രൈസ്തവ ജപമാലയെ അനുകരിച്ച് നരകപിതാവിനോടുള്ള ജപം (സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട്), അഷ്‌തേരായോടുള്ള പ്രാർത്ഥന (നന്മനിറഞ്ഞ മറിയമേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട്), പൈശാചിക ത്രിത്വസ്തുതി എന്നിവ ചേരുന്നതാണ് ഈ ജപമാല. ഇതിലെ പല ആചാരങ്ങളും അശ്ലീലധ്വനിയുള്ളവയാണ്. സന്തോഷം, ദുഃഖം, മഹിമ, പ്രകാശം എന്നീ നാലു വിഭാഗങ്ങളിലാണ് സാത്താൻ ജപമാലയുടെ ‘രഹസ്യങ്ങൾ’ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ കത്തോലിക്കാ ജപമാലഭക്തിയെ പരിഹാസ്യമായി അനുകരിച്ച് സാത്താനെ സ്തുതിക്കുന്ന കർമ്മമാണ് സാത്താൻ ജപമാല. ഇതിനുവേണ്ടി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പൈശാചിക ഭക്തവസ്തുവാണ് സാത്താൻകൊന്ത. മേൽപറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്ത കൊന്തകൾ സാത്താൻകൊന്തകളല്ല. ആകൃതിയിലും മണികളുടെ എണ്ണത്തിലും കുരിശുരൂപത്തിന്റെ നിലയിലും കത്തോലിക്കാ കൊന്തകളിൽനിന്ന് ഇവ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. അതിനാൽ കൈവശമുള്ള സാധാരണ കൊന്ത അബദ്ധവശാൽ സാത്താന്റെ കൊന്ത ആയിരിക്കുമോ അഥവാ ആയിത്തീരുമോ എന്ന ആശങ്ക ആർക്കും ആവശ്യമില്ല. പ്രസ്തുത കൊന്ത ഉപയോഗിച്ചുള്ള ജപമാല പ്രാർത്ഥന സാത്താന്റെ സ്തുതിപ്പ് ആകുകയുമില്ല. കാരണം, സാത്താന്റെ ജപമാല പ്രാർത്ഥനയിൽ നിയതമായ സാത്താൻ സ്തുതിപ്പുകളും ആംഗ്യങ്ങളുമാണ് ഉള്ളത്.

കുരിശും സർപ്പവും
________________
ചില കൊന്തകളിലെ കുരിശുരൂപങ്ങളിൽ സർപ്പത്തിന്റെ ചിത്രീകരണമുണ്ട്. ഇത് സാത്താൻകൊന്തയുടെ ലക്ഷണമാണെന്ന് പരക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. എന്നാൽ, ഇത് അജ്ഞതകൊണ്ടു പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അബദ്ധമാണ് എന്നു പറയാതെ തരമില്ല. കാരണം, സഭയുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ ആദ്യകാലം മുതൽ സർപ്പവും കുരിശും തമ്മിലുള്ള പ്രതീകാത്മകത ഊന്നിപ്പറയപ്പെട്ടിരുന്നു. സഭയിൽ വിശുദ്ധ കുരിശിനോടും ക്രൂശിതരൂപത്തോടുമുള്ള ഭക്തി പ്രചരിപ്പിച്ചത് കോൺസ്റ്റന്റയ്ൻ ചക്രവർത്തിയുടെ അമ്മയായ ഹെലേനാ രാജ്ഞിയാണ്. കോൺസ്റ്റയ്‌ന്റെ കാലത്തു തന്നെ പുറത്തിറങ്ങിയ റോമൻ നാണയങ്ങളിൽ കുരിശിൻ ചുവട്ടിൽ (ക്രിസ്റ്റോഗ്രാം പതിച്ച കൊടിമരം) പാമ്പിനെ ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നു. നാരകീയ ശത്രുവായ പിശാചിന്റെ തല ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശ് തകർത്തു എന്നതാണ് ഈ ചിത്രീകരണത്തിന്റെ അർത്ഥം.

സർപ്പദംശനം ചികിത്സയില്ലാത്ത ദുരന്തമായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ സർപ്പവിഷത്തെ സർവ്വനാശത്തിന്റെ പ്രതീകമായി യഹൂദർ കണക്കാക്കിയിരുന്നു. തിന്മവഴിയുള്ള നാശം സർപ്പവിഷംമൂലമുള്ള നാശംപോലെ വിനാശകാരിയാണ് എന്നതാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥകാരന്റെ ഭാഷ്യം. കാലാന്തരത്തിൽ സർപ്പം തിന്മയുടെ പ്രതീകമായി മാറി (സങ്കീ. 58:4, 140:3, സുഭാ. 23:32, ജറെ. 8:17, ഏശ. 14:29). ആദിമാതാപിതാക്കളെ ചതിച്ച സർപ്പത്തെ (ഉൽപ. 3:2-7) പിശാചായി വെളിപാട് ഗ്രന്ഥത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട്. (വെളി. 12:9, 20:2). അതിനാൽ കുരിശിൻ ചുവട്ടിൽ സർപ്പത്തെ ചിത്രീകരിക്കുകവഴി തിന്മയുടെ മേലുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ വിജയത്തെയാണ് പ്രതീകമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത്.

അന്തോഖ്യൻ പാരമ്പര്യത്തിൽ കുരിശിൽ പാമ്പിനെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന പതിവ് സർവ്വസാധാരണമായിരുന്നു. ഇന്നും അന്ത്യോഖ്യൻ മെത്രാന്മാരുടെ അംശവടികളിൽ കുരിശും സർപ്പവും സംയുക്തമായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. സംഖ്യ 21:8 ൽ പരാമർശിക്കുന്ന പിത്തളസർപ്പത്തെയാണ് ഇവിടെ പ്രതീകവത്കരിക്കുന്നത്. മരുഭൂമിയിലെ ആഗ്നേയ സർപ്പങ്ങളുടെ വിഷദംശനത്തിൽ നിന്നും രക്ഷനേടുന്നതിനുള്ള രക്ഷാസൂചകമായിട്ടാണ് ഇവിടെ പിത്തളസർപ്പം നല്കപ്പെടുന്നത്. മരുഭൂമിയിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ട പിത്തള സർപ്പത്തോട് ക്രിസ്തു തന്റെ കുരിശുമരണത്തെ താദാത്മ്യപ്പെടുത്തുന്നത് യോഹ 3:14-ൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. സർപ്പം സാത്താന്റെ പ്രതീകമായി മാത്രമല്ല രക്ഷയുടെ പ്രതീകമായും ബൈബിളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് ഈ പരാമർശങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മരുഭൂമിയിലെ പിത്തളസർപ്പവും ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശും രക്ഷയുടെ പ്രതീകങ്ങളാണ്. ഈ രക്ഷാപ്രതീകങ്ങളെ സംയുക്തമായി അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ചില കുരിശുരൂപങ്ങളിൽ സർപ്പത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. മാനസാന്തര ജീവിതത്തെ പാമ്പ് പടംപൊഴിച്ച് യൗവനം വീണ്ടെടുക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയോടു താദാത്മ്യപ്പെടുത്തുന്ന അ നേകം ഉദാഹരണങ്ങൾ സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ രചനകളിൽ കാണാം. തന്മൂലം പാമ്പിനെ പിശാചായി മാത്രമേ കരുതൂ എന്ന നിർബന്ധബുദ്ധി പാടില്ല. സർപ്പത്തിന്റെ വിവേകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ പരാമർശം (മത്താ.10:16) നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് നേർദിശ ലഭിക്കാൻ സഹായകമാണ്. പാമ്പിന്റെ പടം കണ്ടാൽ ഉടനേ ‘അയ്യോ പിശാച് വന്നേ’ എന്നു നിലവിളിക്കേണ്ടതില്ല എന്നു ചുരുക്കം.

ക്രൂശിതരൂപത്തിന്റെ ഇടതുപക്ഷം
ഇടത്തോട്ടു തലചായിച്ച കുരിശുരൂപങ്ങളും ഇടതുകാൽ വലതുകാലിന്റെ മുകളിൽവച്ച് തറയ്ക്കപ്പെട്ട കുരിശുരൂപങ്ങളും പൈശാചിക കുരിശു രൂപങ്ങളാണ് എന്നതാണ് മറ്റൊരു കിംവദന്തി. മിശിഹാ അനന്തരം തലചായ്ച്ച് ജീവൻ വെടിഞ്ഞു എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് നാലു സുവിശേഷങ്ങളിലും യേശുവിന്റെ മരണത്തെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് (മത്താ. 25:24, മർക്കോ. 15:33-41, ലൂക്കാ 23:44-49, യോഹ. 19:28-30). ഇരുകരങ്ങളും ശിരസിനെക്കാൾ ഉയർന്ന തലത്തിൽ വലിച്ചു നീട്ടി തറക്കപ്പെട്ട ക്രൂശിത വ്യക്തിയുടെ ശിരസ് ചായുന്നത് ഇടത്തേക്കോ വലത്തേക്കോ അല്ല നേരെ താഴോട്ടായിരിക്കും എന്നതാണ് സത്യം. അവൻ തലചായ്ച്ച് ആത്മാവിനെ സമർപ്പിച്ചു (യോഹ.19:30) എന്ന യോഹന്നാൻ സുവിശേഷകന്റെ പരാമർശം ഈ അർത്ഥത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമാണ്.
യേശുവിന്റെ കാലുകളിൽ ആണി തറച്ചിരുന്നില്ല എന്ന ശക്തമായ പാരമ്പര്യം നിലവിലുണ്ട്. കാരണം, റോമൻ കുരിശുവധത്തിൽ അ പൂർവ്വമായേ കാലുകളിൽ ആണി അടിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. കാലിൽ ആണി അടിച്ചിരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ വലതുകാൽപാദത്തിനു മുകളിൽ ഇടതുകാൽപാദം ചേർത്തുവച്ചാണ് കുരിശിൽ തറച്ചിരുന്നത്. ബൈബിൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ മൗനം ദീക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ കാൽപാദങ്ങളുടെ സ്ഥാ നത്തെക്കുറിച്ച് വിവാദമുണ്ടാക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. ഇടതുപാദവും വലതുപാദവും ഒരുപോലെ യേശുവിന്റെ പാദങ്ങൾ തന്നെയാണല്ലോ. തന്മൂലം ഇത്തരം ബാലിശമായ വിവാദങ്ങൾക്ക് വിരാമമിടാം.

കൊന്ത ഒരു ഭക്തവസ്തു
____________________________
കൊന്ത പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തവസ്തുമാത്രമാണ്. ഒരു കൊന്തയും അതിൽത്തന്നെ വിശുദ്ധമോ ദൈവികമോ അല്ല. സഭയുടെ വിശുദ്ധിയിൽ പങ്കാളിത്തം നല്കുന്ന വിശുദ്ധീകരണ കർമ്മത്തിലൂടെയാണ് (വെഞ്ചരിപ്പ്) കൊന്ത വിശുദ്ധമാകുന്നത്. ദേവാലയത്തിനായുള്ള കെട്ടിടം എത്ര മനോഹരമായി പണിയപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും മെത്രാൻ കൂദാശ ചെയ്യുംവരെ അത് വെറുമൊരു കെട്ടിടം മാത്രമാണ് എന്നതുപോലെ, കൊന്തയുടെ ഭംഗിയോ ആകൃതിയോ അല്ല സഭയുടെ വിശുദ്ധീകരണമാണ് കൊന്തയെ വിശുദ്ധ വസ്തുവാക്കുന്നത്. തന്മൂലം തങ്ങളുടെ കൊന്തയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നവർ അത് വെഞ്ചരിച്ച് വിശുദ്ധ വസ്തുവായി ഉപയോഗിക്കുക. വെഞ്ചരിച്ച ഒരു കൊന്തയും പൈശാചികമായി കരുതരുത്.

ഉപയോഗശൂന്യമായ വിധത്തിൽ പൊട്ടിപ്പോയ കൊന്തകൾ എന്തുചെയ്യും എന്നതും പ്രസക്തമായ ചോദ്യമാണ്. അഗ്നിക്കിരയാക്കുക യോ മനുഷ്യർ സാധാരണ നടക്കാത്ത മണ്ണിൽ മറവു ചെയ്യുകയോ ആണ് ഉപയോഗശൂന്യമായ വിശുദ്ധവസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള പാരമ്പര്യം. കൊന്തയ്ക്കും മറ്റെല്ലാ ഭക്തവസ്തുക്കൾക്കും ഇത് ബാധകമാണ്.

വഴിയാത്രക്കാരനായ വൃദ്ധബ്രാഹ്മണന്റെ ആടിനെ തട്ടിയെടുക്കാൻ മൂന്ന് കള്ളന്മാർ വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ വച്ച് ‘നമ്പൂതിരി എന്താ പട്ടിയെയുംകൊണ്ട് പോകുന്നത്’ എന്നു ചോദിച്ച കഥ നമുക്ക് പരിചിതമാണല്ലോ. ആവർത്തിച്ചുള്ള ചോദ്യം കേട്ട് ബ്രാഹ്മണൻ ആടിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടിപ്പോയത്രേ. മേൽപറഞ്ഞ കൊന്തവിവാദങ്ങൾക്കു പി ന്നിൽ ഈ കഥയിലെ പ്രശ്‌നം തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. നൂറ്റാണ്ടുകളായി വിശ്വാസികൾ നെഞ്ചോടു ചേർത്തുപിടിച്ച ജപമാലകൾ പൈശാചികമാണെന്ന സംശയം ജനിപ്പിച്ച് അത് നശിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും സാത്താന്റെ ഗൂഢതന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇത്തരം ഉപദേശം നല്കുന്ന അഭിഷിക്തർ ആരെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സത്യമറിയാൻ വൈകരുത്. രക്ഷയുടെ അടയാളമായ കുരിശിനെ സകല സംശയങ്ങളും നീക്കി നമുക്ക് സധൈര്യം ഹൃദയത്തോടു ചേർത്തുപിടിക്കാം.
______________________________-
***********************************
എല്ലാതിനും നാം ചെവി കൊടുക്കരുത് നമുടെ രക്ഷയാണ് പ്രധാനം…
ചില പെന്തക്കോസ്തു/പ്രൊട്ടെസ്റ്റ്ണ്ട് കൂട്ടായ്മകളും & ‘കീ’ കൊടുത്തു നിര്‍ ത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു പാവയാണ്. ബാറ്ററി വീക്കാകുന്നതുവരെ അങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും . വചനം ഒന്നും അവര്‍ ക്ക് വിഷയമല്ല … മുന്‍ കൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ തിരക്കഥയില്‍ നിന്ന് മാറുകയില്ല. കാരണം , സാത്താന്‍ അത്ര ദുഷ്ടനാണ്! മഹിമയണിഞ്ഞവരെ കാണുമ്പോള്‍ അവനു സഹിക്കില്ല. ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തില്‍ രക്തസാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും വിശുദ്ധിയില്‍ ജീവിക്കുകയും ചെയ്തവരോട് അവന്, അടങ്ങാത്ത പകയാണ്! പ്രത്യേകിച്ച് യേശുവിനെ ഗര്‍ ഭം ധരിക്കാന്‍ തയ്യാറായ പരിശുദ്ധ കന്യകയോട്! ഫലത്തില്‍ നിന്ന് വൃക്ഷത്തെ തിരിച്ചറിയാമല്ലോ!

ഇത്തരക്കാര്‍ നമ്മള്‍ കത്തോലിക്കര്‍ പറയുന്നത് ഒരികലും അന്ഗീകരിക്കില്ല മറിച്ചു അവരുടെ മണ്ടന്‍ ആശയങ്ങള്‍ നമ്മളില്‍ കുത്തി നിറക്കാന്‍ ശ്രമീക്കും. ദൈവം കരുണാമയന്‍ ആണ് അതുകൊണ്ട് ആണ് മനുഷ്യനു നന്‍മ്മയും തിന്‍മ്മയും ചെയാന്‍ സ്വാതന്ത്ര൦ ഉള്ളത്. എന്നാല്‍ നന്‍മ്മ ആണ് ദൈവ ഹിതം.സാത്താന്‍ ദുഷ്ടനാണ്. സാത്താനു വശീകരണ ശക്തീ ഉണ്ടന്നു നാം ഓര്‍ക്കണം.(example ഒരു നന്മ ചെയ്യുന്നതീനെക്കള്‍ എത്ര എളുപ്പമാണ് ഒരു തിന്‍മ്മ ചെയ്യുവാന്‍,).അതുകൊണ്ട് ഇത്തരക്കാരോട് സംവാദത്തിനു പോകുന്നത് നല്ലതല്ല. അവര്‍ എഴുതുന്ന പോസ്റ്റുകള്‍(,(comments) വായിക്കുന്നതും അശുദ്ധിയാണ്. നമ്മുടെ പ്രാര്‍ത്ഥനയ്ക്ക് പോലും അതു തടസമാകും.എല്ലാതിനും നാം ചെവി കൊടുക്കരുത് നമുടെ രക്ഷയാണ് പ്രധാനം…….
നമ്മുടെ പ്രാര്‍ത്ഥനയ്ക്ക് പോലും അതു തടസമാകും.

ബുദ്ധീല്‍ അന്ധകാരം നിറച്ചു സാത്താന്റെ വക്തക്കളായീ ചില പെന്തക്കോസ്തുകാര്‍… ഇറങ്ങി തിരിചിരിക്കുവാണ് കത്തോലിക്കരെ നശിപ്പിക്കാന്‍..,.ഈ ഭൂമിയില്‍ പിശാച് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തത്തെയാണു അവര്‍ മുറുകെപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് കത്തോലിക്കരെ നശിപ്പിക്കാന്‍ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്,. ഇത്തരക്കാരോട് സംവാദത്തിനു പോകുന്നത് നല്ലതല്ല. അവര്‍ എഴുതുന്ന പോസ്റ്റുകള്‍(,(comments) വായിക്കുന്നതും അശുദ്ധിയാണ്. അത് വായീക്കുമ്പോള്‍ അറിയാതെ മനസീല്‍ എന്കിലും ആ വാക്കുകള്‍ ഉച്ചരിക്കുന്നത്‌ നല്ലതല്ല ( block them & delete the contact between them.ഇത്തരക്കാരെ നമളുടെ വീടുകളീല്‍ പ്രാര്‍ത്ഥനാക്കാന്നും പറഞ്ഞു വരുമ്പോള്‍ അനുവധിക്കരുത്. ( don’t feel it as a surrendering) ). ഒരീക്കല്‍ മനസീലായാല്‍ അവരുടെ പോസ്റ്റുകള്‍(,(comments) വായിക്കാതിരിക്കുന്നത് നല്ലത് കാരണം മാതാവീനെയും മഹിമയണിഞ്ഞവരെയും ദുഷീക്കുന്ന വാക്കുകള്‍ വയിക്കുമ്പോള്‍ നമ്മള്‍ ആശുദ്ധരാകും

ദൈവരാജ്യം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിനുവേണ്ടി പല ബന്ധങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ടിവരും. കാരണം നിത്യജീവന്‍ എന്നത് ഇവയേക്കാളെല്ലാം വലുതാണ്‌. അതു നഷ്ടമായാല്‍ തിരിച്ചുതരാന്‍ ആര്‍ക്കും കഴിയില്ല.

സ്വര്‍ഗ്ഗരാജ്യത്തിലെ പ്രധാനികളില്‍ ഒരുവനായ ഗബ്രിയേല്‍,പരിശുദ്ധ കന്യകാ മറിയത്തിനു സ്വസ്തി പറഞ്ഞുവെങ്കില്‍;എന്തു കൊണ്ട് മനുഷ്യന് അതു പാടില്ല?

Mother Mary

അടുത്തകാലത്ത് കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായി പരന്ന തെറ്റിദ്ധാരണകളിലൊന്നാണ് ‘പിശാചിന്റെ കൊന്ത’ എന്ന പദപ്രയോഗം. പിന്നെ കൊന്ത ചൊല്ലിയാല്‍ പിശാചാണ് കേള്‍ക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചില പെന്തികൊസ്തു/പ്രൊട്ടെസ്റ്റ്ണ്ട്കളുടെ വ്യാജ പ്രചരണം. വസ്തുത മനസിലാക്കാതെ കത്തോലിക്കരുടെ കൊന്തയും സാത്താൻ ആരാധകരുടെ ഇടയിൽ ഉള്ള ജപമാലയുമായും ഒനാണ് എന്ന് ദുഷ്പ്രചരണം ചില പ്രൊട്ടെസ്റ്റ്ണ്ടുകള്‍ പറഞ്ഞു പരത്തുന്നു. ഇതു ചിലരില്‍ വളരെ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്‌താല്‍ അവര്‍ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു എന്നതിന് ഉത്തരം ലഭിക്കും

ഉത്തരം:- https://www.facebook.com/photo.php?fbid=571896579505788&set=a.566722846689828.21394263.566497133379066&type=1&theater

‘നന്മനിറഞ്ഞ മറിയം’ എന്ന പ്രാര്‍ത്ഥനയുടെ ഉറവിടം അറിയുവാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക്‌ ചെയൂhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=566737873354992&set=a.566722846689828.21394263.566497133379066&type=1&theater

Advertisements

Categories: Documents

3 replies »

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.