Spirituality

Daily Prayers (Malayalam) അനുദിന പ്രാർത്ഥനകൾ

Daily Prayers 001 Daily Prayers 002 Daily Prayers 003 Daily Prayers 004 Daily Prayers 005 Daily Prayers 006 Daily Prayers 007 Daily Prayers 008 Daily Prayers 009 Daily Prayers 010 Daily Prayers 011 Daily Prayers 012 Daily Prayers 013 Daily Prayers 014 Daily Prayers 015 Daily Prayers 016 Daily Prayers 017 Daily Prayers 018 Daily Prayers 019 Daily Prayers 020

<script async src=”//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js”></script>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({
google_ad_client: “ca-pub-1055213122674160”,
enable_page_level_ads: true
});
</script>

Advertisements
Advertisements
Advertisements

Categories: Spirituality

Tagged as: ,

73 replies »

 1. i need peace of mind .ellam deivathinte eshtam ennu karuthy sankadanga lellam santhosha pooorvam sahikan kazhiyan.

 2. I am sending this mess f sudan.we r in trouble becoz we cant take a decesion now about our future.We dont wantto continue here becoz of our children.But we cant take a final decesion wheather want to go or not.Becoz we both will lost our job..one other job till now not ready.So pls pray for our sorrowful condtion

 3. Please mail/courier me a free sample book of prayers in malayalam for eithers glory and gains
  From
  P Manoj; Shri Valsam; weavers colony road;Palappuram-679103;Ottappalam ;Kerala

 4. excellent effort .more prayers and stories of saints and their talk with jesus and marry can be included.also the apparition.this makes more faith i think

 5. Please pray for us.we don’t have children after 4 years of marriage life.lord help me to get pregnant.pls pray for me.

  • Cleared visa medical after praying this.

   Holy Spirit, you who make me see everything and show me the way to reach my ideals.
   You who give me the divine gift to forgive and forget the wrong that is done
   to me and you who are in all instances of my life with me.
   I, in this short dialogue want to thank you for everything, and confirm once
   more that I never want to be seperated from you, no matter how great the material desires may be.
   I want to be with you and my loved ones in your perpetual glory.
   Amen.()

   You must say the prayer for 3 days consecutively. You will receive your wish after the 3rd day. Though how difficult it is. A promise to publish the prayer after your favour is granted

 6. I need your prayer. I have 2 childrens. elder one is girl and younger is boy. my daughter was well studied student. but now she is very weak in her studies. plz pray for her

 7. please send more prayers in malalayalam. Like Kudumba prarthana, karyasadhikaan olla prarthana, small prayer while entering the church etc.

 8. Dear father , thank you so much for this great and valuable help.

  God bless you.
  I have a prayer request. I left my current job and got a new one but it’s joining is not yet confirmed and am worried about this issue. I believe in god and he will defensively help me by giving it. So please pray to god for me to have a peaceful and hopeful mind.

 9. These prayers are real lights and hopes for the mankind in this dark and filth filled world.

 10. I love u lord…plz help me from all the fears . I’m looking for a job .actually I been attending more than 12 interviews but im not selected even one interview. So I’m very sad. I can’t talk to anyone in front of them. I feel very shy ,fear,and desp too.. I feel always y make prayers is not hearing my god.I always cursing bcz I can’t win in my life always fail..so plz pray for me..for get good confidence and get a good job as well to change my life fill with holy spirit. .plz plz pray for me….thanks a lot..

 11. I have a prayer request, please pray to god for me to have a peaceful and hopeful mind for overcome my current situation.

 12. VAlare adhikam kadam undu athaanu sangadam athu maariyaal jeevitham swapna thulyamaakum dhaivame rakshikkaname…….

 13. I’m thanking Jesus for the favours received from the sacred heart about an year ago.
  I’ll be always thankful to you and expecting your blessings along my journey. THANK YOU VERY MUCH GOD. We always love you and sorry for the delay. ..

 14. My dear jesus,
  I’m Thanking for your Blessings…
  I always keep your blessings in my heart.
  Love you God…..
  PRAISE THE LORD

 15. Amme falling on your feet,I can’t solve the problem ,which shaking me,please see me amma,I believe you, i have hop ,just once you think about me,my all problems will be solved

 16. Praise the Lord ,love you God,please pray for my family ,thank god ,I’ll be always thankful to you .amme Mariaye pray for us.

 17. നന്ദി. ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു നടന്ന ചില പ്രാർത്ഥനകൾ എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി. “നന്മ സ്വരൂപിയും കരുണ നിധിയുമായ ദൈവമേ” എന്ന് തുടങ്ങുന്ന കുടുംബ പ്രാർത്ഥന കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ? കുഞ്ഞുനാളിൽ ജപമാലക്ക് ശേഷം പറയുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ മറന്നു പോയി. തുടക്കവും അവസാനവും ഇടക്കുള്ള കുറച്ചു ഭാഗവും മാത്രമേ ഓർമ്മ ഉള്ളൂ.

 18. My name Mathai. Married for last 10 years. Have 2 Daughters of 8 Years. Wife want divorce as she feels she and her family do not need me anymore. They are not showing me children, alleging I am mentally ill. They threaten to blackmail me in public. If I keep on giving money, they were not threatening. But now wife went to live in her own wish, taking my children away from me, not even showing me through mobile.
  So many years I was used for money and expenses. Now they say I am a big sinner and I do not deserve to see children. Me and children miss each other. My daughters love me very much. They even kiss and massage my operated areas, I had many surgeries so far, but still I was working and giving them money.

  Please pray for God’s mercy on me, my children and my family. Please pray that my wife and family be kind to me.

  Thanking you,
  Mathai

 19. Cleared visa medical after praying this:Pray this prayer daily for 3 consecutive days, your prayer will be answered after the third day. In making your request, promise to publish this prayer ( share in writing on the internet this prayer or distribute this prayer to others ). Holy Spirit You who make me see everything and showed me the way to reach my ideals, You who gave me the Divine gift to forgive all the wrong that was done to me, and You who are in all instances in my life. I want to Thank You for everything and confirm with you once more I never want to be separated from You no matter how great the material desire may be. I want to be with you and my loved ones in your perpetual Glory. Amen

 20. Dear father, appreciate your efforts and thanks for sharing the prayers.
  Could you please also share the English version of all these prayers?
  Regards,
  Binoy

 21. Thanks for the prayers up here. Any one can recite the prayer looking online.
  Please more prayers and add reflection thoughts for daily meditation.

 22. Plz pray for me .I was in trouble in my work place .I want to attnd my marriage next month. They are not allowing vacation because of my contract not renewed .Kindly plz pray for me and resolve this problem as soon

 23. I got into trouble because of my addictions. Please pray for me to reach out of the shadows and find the light or The Lord

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.