ന്യൂജൻ ഉണ്ണി

ന്യൂജൻ ഉണ്ണി


ഉണ്ണിക്കുറങ്ങുവാൻ..
താരാട്ടുപാട്ടൊന്ന്
വാട്സപ്പിലമ്മ അയച്ചു
നൽകി.

അമ്മക്ക് ജോലിത്തിരക്കാണ്..
ലാപ്ടോപ്പിൻ,
മുന്നീന്നെണീക്കുവാൻ
നേരമില്ല!.

ഉണ്ണിക്ക് മാമുണ്ണാ –
നുരുളയുരുട്ടുവാൻ,
കിച്ചണിൽ ദീദിയെ
വച്ചുവമ്മ…

അമ്മക്ക്
ജോലിത്തിരക്കാണ് ചെയ്യുന്ന
പ്രോജക്ടെളുപ്പത്തിൽ
തീർത്തിടേണം.

രാവേറെയാകുമ്പോൾ
വന്നീടുമച്ഛനും..
ഉണ്ണിയെ കാണുവാൻ
നേരമില്ല !

കാലത്തെഴുന്നേറ്റ്,
കാറുമെടുത്തങ്ങ്
ടാർജറ്റ് നേടുവാനോടിടേണം.

(ഉണ്ണിക്കുറങ്ങുവാൻ
…….. നേരമില്ല)
കൂടെക്കളിക്കുവാൻ
കൂടപ്പിറപ്പില്ല,
കൂട്ടുകാരാക്കോട്ട
തീണ്ടുകില്ല.

കൊട്ടാരമട്ടിലിരിക്കുമാ
കൽക്കെട്ടിൽ
കമ്പ്യൂട്ടറോടുണ്ണി
കൂട്ടുകൂടും.

ഉളളിൽ വിരിയുന്ന
ചോദ്യശരങ്ങൾക്ക്
ഗൂഗിളിൽ ഉത്തരം
കണ്ടെടുക്കും..

കട്ടകൾ ഞെക്കിക്കളിക്കും
കളികളിൽ
ഒട്ടുനേരമവൻ
പെട്ടുപോകും.

കാലത്തെണീക്കണം,
ട്യൂഷനിരിക്കണം
വേഗത്തിൽ സ്കൂൾ
വാനിലേറിടേണം.

പിന്നെത്തിരിച്ചെത്തി
വീട്ടിലിരിക്കണം
കൂട്ടിലടച്ചൊരു
തത്തപോലെ !

തുമ്പിയെ കണ്ടില്ല,
തുമ്പ പറിച്ചില്ല,
തൊടി
വട്ടമവനൊട്ടുമോടിയില്ല!.

പൂങ്കാറ്റുമേറ്റില്ല
പൊൻവെയില് കൊണ്ടില്ല
മണ്ണപ്പം ചുട്ടു കളിച്ചുമില്ല.

നാലു ചുവരിന്റെ..
ലോകത്ത് വാണവൻ
നന്മകളൊന്നുമേ ഏറ്റിടാതെ.

അങ്ങനെ കാലം കഴിച്ചുണ്ണി
ഈ ലോകത്തന്യഗ്രഹജീവി
പോലെയായി!.

(ഉണ്ണിക്കുറങ്ങുവാൻ
……….നേരമില്ല)
നാളുകളേറെക്കഴിഞ്ഞവൻ
കേമനായ്
കടല് താണ്ടീട്ടന്യനാട്ടിലെത്തി.

ആറക്ക ശമ്പളം
വാങ്ങുന്നവൻ
പക്ഷെ,
അച്ഛന്ന് വായ്ക്കരി നല്കിയില്ല!

ഓർക്കുവാൻ
നല്ലോർമ്മക്കൂട്ടുകളില്ലാത്ത
ഉണ്ണിക്ക്,
ബന്ധങ്ങളോർമ്മമാത്രം!

ഓൾഡേജ്, ഹോമിൽ
കഴിയും.. അമ്മക്കവൻ
‘ഹായ് ‘ പറയുന്നാണ്ടിലൊന്ന് മാത്രം!.

അരുൺ –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s