കര്‍ണാടക വിമത എംഎല്‍എമാർ രാജിക്കത്ത് നൽകി; തിടുക്കപ്പെട്ട് സ്വീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് സ്പീക്കർ

https://www.deepika.com/MainNews.aspx?NewsCode=263803
Download Deepika official app:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deepika.news

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s