നൗഷാദും ആദർശും നാടിന്‍റെ മാതൃകകൾ; അഭിനന്ദനം വാരിച്ചൊരിഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രി

https://www.deepika.com/MainNews.aspx?NewsCode=285693
Download Deepika official app:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deepika.news

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.