ചാന്ദ്രദൗത്യത്തിൽ ഇസ്രോയ്ക്ക് അഗ്നിപരീക്ഷ; ഉപഗ്രഹം ചന്ദ്രന്‍റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക്

https://www.deepika.com/News_latest.aspx?catcode=latest&newscode=286064
Download Deepika official app:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deepika.news

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s