ജ്ഞാനം ലഭിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട മനോഭാവം

ജ്ഞാനം ലഭിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട മനോഭാവം ------------------- Episode 2 ------ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുവാൻ വേണ്ട മനോഭാവം ഇതാണ്.ദൈവമേ! എന്റെ അറിവ് ഒരു എള്ളോളമേ ഉള്ളൂ.പക്ഷേ അറിയുവാൻ ഒരു കടലോളം ഉണ്ട് താനും. എന്നും ഇത് തന്നെ ദൈവത്തിനോട് പറയണം. ഇത്രയും വലിയ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആയ തോമസ് അക്വിനോസ് ,ഇത്രയും വലിയ theological works രചിച്ചു കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷവും അദ്ദേഹത്തിന് ആ ദിവ്യ ദർശനത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അനന്തത കണ്ടിട്ട് പറയുകയാണ് , ദൈവമേ! … Continue reading ജ്ഞാനം ലഭിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട മനോഭാവം

Advertisement

Housewarming Prayers in Malayalam | വീട് വെഞ്ചരിപ്പ് ക്രമങ്ങൾ | Veedu Vencharippu Kramam

Housewarming Prayers in Malayalam | വീട് വെഞ്ചരിപ്പ് ക്രമങ്ങൾ | Veedu Vencharippu Kramam https://nelsapy.files.wordpress.com/2021/05/eb558-housewarming-prayers-in-malayalam.pdf