ഭയവും പേടിയും കൂടാതെ പരീക്ഷ എഴുതുവാൻ

*പരീക്ഷ അടുക്കുമ്പോൾ ഭയവും പേടിയും ടെൻഷനും അനുഭവിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ എങ്കിൽ ഈ സന്ദേശം ഒന്നു കേട്ടു നോക്കൂ.. ഭയമകറ്റി ആത്മധൈര്യത്തോടെ പരീക്ഷയെഴുതുവാൻ ഈ സന്ദേശം വിദ്യാർത്ഥികളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക.*

*ഇത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരിലേക്കും അയച്ചുകൊടുത്ത് അവരെയും സഹായിക്കുക.*

*നന്നായി പഠിക്കുവാനും നന്നായി തന്നെ പരീക്ഷ എഴുതുവാനും ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ…..*

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s