ഡൽഹി കത്തുന്പോൾ മോദി സൽക്കാര തിരക്കിൽ; വിമർശനവുമായി ഇൽത്തിജ മുഫ്തി

https://www.deepika.com/News_latest.aspx?catcode=latest&newscode=326339 Download Deepika official app: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deepika.news

പരിശുദ്ധ മറിയം സ്വർഗ്ഗാരോപണശേഷം ആദ്യമായി നൽകിയ പ്രത്യക്ഷീകരണം കേരളത്തിൽ.. കണ്ടറിയാം ഈ മരിയൻ അത്ഭുതം.

https://youtu.be/FTHz4wJKBMg