ഈ മൂന്നു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക്‌ വേണോ? (Eccl 2, 26) Fr. Binoy Karimaruthinkal

576 ഈ മൂന്നു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക്‌ വേണോ? (Eccl 2, 26) Fr. Binoy Karimaruthinkal

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s