ദൈവാലയങ്ങൾ തുറന്നതിന് ശേഷമുള്ള ഓരോ കുർബാനയുടെ സമയത്തും ദേവാലയത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോഴും ഇത് ഓർമ്മ വേണം !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s