ഭവനത്തിൽ വയ്ക്കാവുന്ന ചിത്രങ്ങളും രൂപങ്ങളും ഏതെന്നറിയാമോ?

കത്തോലിക്കാ ഭവനത്തിൽ വയ്ക്കാവുന്ന ചിത്രങ്ങളും രൂപങ്ങളും ഏതെന്നറിയാമോ ? Br Joseph Anakakara

One thought on “ഭവനത്തിൽ വയ്ക്കാവുന്ന ചിത്രങ്ങളും രൂപങ്ങളും ഏതെന്നറിയാമോ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s