യേശുക്രിസ്തു ചരിത്രപുരുഷനോ? : വിശ്വാസം പ്രതിക്കൂട്ടിലോ ?

യേശുക്രിസ്തു ചരിത്രപുരുഷനോ? : റവ. ഡോ. മൈക്കിൾ കാരിമറ്റം II വിശ്വാസം പ്രതിക്കൂട്ടിലോ ? 01

യേശുക്രിസ്തു ചരിത്രപുരുഷനോ?
റവ. ഡോ. മൈക്കിൾ കാരിമറ്റം ചരിത്രപരമായ തെളിവുകൾ നിരത്തി “വിശ്വാസം പ്രതിക്കൂട്ടിലോ?” എന്ന പരമ്പരയിൽ വ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കുന്നു.

Co-ordinators : Rev. Dr. Michael Karimattom & Rev. Dr. Paul Pulikkan
Production : Marymatha Major Seminary, Thrissur
Production Controller : Rev. Dr. Daijo Poruthur
Mixing: MC Studio, Thrissur
Online Partner : Media Catholica

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s