വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഈശോയെ കാണാൻ സാധിക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന ഈ നാളുകളിൽ നിന്റെ ആത്മീയ ജീവിതം മെച്ചപ്പെട്ടോ ?

https://youtu.be/pNw6HIXLaO4