ജീവിതം ഒരുമിച്ച്…

ജീവിതങ്ങളെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിക്കാം. ആരെയും മാറ്റി നിർത്താതെ, ചേർത്തുപിടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നതാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ നിമിഷങ്ങൾ…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s