എന്താണ് ലബനനില്‍ സംഭവിച്ചത്?

എന്താണ് ലബനനില്‍ സംഭവിച്ചത്… | Sophia Times | Sophia Times Online

ലബനൻ എന്ന ചെറുരാജ്യം സ്ഫോടനത്തിലും കൊറോണയിലും വിറച്ച് നിൽക്കുകയാണിന്ന്.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s