കുമ്പസാരത്തിനുള്ള ജപം (അനുരഞ്ജന കൂദാശ ജപം) | Kumbasarathinulla Japam

സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തോടും നിത്യകന്യകയായ പരിശുദ്ധമറിയത്തോടും പ്രധാന മാലാഖയായ വിശുദ്ധ മിഖായേലിനോടും വിശുദ്ധ സ്നാപക യോഹന്നാനോടും ശ്ലീഹന്മാരായ വിശുദ്ധ പത്രോസിനോടും വിശുദ്ധ പൗലോസിനോടും വിശുദ്ധ തോമായോടും സകല വിശുദ്ധരോടും കൂടെ പിതാവേ അങ്ങയോട് ഞാൻ ഏറ്റു പറയുന്നു. വിചാരത്താലും വാക്കാലും ഞാൻ വലിയ പാപം ചെയ്തുപോയി. എന്റെ പിഴ + എന്റെ പിഴ + എന്റെ വലിയ പിഴ +

ആകയാൽ നിത്യകന്യകയായ പരിശുദ്ധ മാറിയത്തോടും പ്രധാന മാലാഖയായ വിശുദ്ധ മിഖായേലിനോടും വിശുദ്ധ സ്നാപക യോഹന്നാനോടും ശ്ലീഹന്മാരായ വിശുദ്ധ പത്രോസിനോടും വിശുദ്ധ പൗലോസിനോടും വിശുദ്ധ തോമായോടും സകല വിശുദ്ധരോടും പിതാവേ അങ്ങയോടും നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തോട് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമ്മേൻ

കുമ്പസാരത്തിനുള്ള ജപം (അനുരഞ്ജന കൂദാശ ജപം) | Kumbasarathinulla Japam

Advertisements
Advertisements
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s