ബൈബിളിന്റെ മുഴുവൻ കഥയും വെറും 4 മിനിറ്റിൽ

ബൈബിളിന്റെ മുഴുവൻ കഥയും വെറും 4 മിനിറ്റിൽ | THE WHOLE STORY OF BIBLE IN 4 MINUTES

Story of Bible in Malayalam in 4 minutes,  Eucharista Ministries

ഇതും ഒരു സുവിശേഷ പ്രഘോഷണമാണ്… കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചുള്ള സുവിശേഷ പ്രഘോഷണം… നിങ്ങൾ ലോകമെങ്ങും പോയി സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവിൻ എന്ന ഈശോയുടെ കല്പന നമുക്കാവും വിധത്തിൽ നമുക്ക് നിറവേറ്റാം… ബൈബിളിന്റെ കഥ പറയുന്ന ഈ വീഡിയോ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അയച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കും സുവിശേഷ പ്രഘോഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാകാം…

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s