രാത്രി വൈകി അത്താഴം കഴിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ? എത്ര മണിക്ക് കഴിക്കണം ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s