ഹാജറില്‍ കുടുംപിടുത്തമുണ്ടാകില്ല; അനുവദിച്ചാല്‍ മാത്രം പോയാല്‍ മതി; മാര്‍ഗരേഖ | Schools Reopen

Watch “ഹാജറില്‍ കുടുംപിടുത്തമുണ്ടാകില്ല; അനുവദിച്ചാല്‍ മാത്രം പോയാല്‍ മതി; മാര്‍ഗരേഖ | Schools Reopen” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s