ലുത്തിനിയ ഞങ്ങൾക്കായ് ദൈവമാതാവേ | NJANGALKKAYI DAIVA MATHAVE KARAOKE WITH LYRICS | LITANY | LUTHANIYA

ലുത്തിനിയ ഞങ്ങൾക്കായ് ദൈവമാതാവേ | NJANGALKKAYI DAIVA MATHAVE KARAOKE WITH LYRICS | LITANY | LUTHANIYA

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s