വീണ്ടും പ്രകോപനം തീർത്ത് ചൈന; ലഡാക്കിനെ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി അംഗീകരിക്കില്ല | India China Issue

Watch “വീണ്ടും പ്രകോപനം തീർത്ത് ചൈന; ലഡാക്കിനെ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി അംഗീകരിക്കില്ല | India China Issue” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s