ഇത്തിരിവെട്ടം

ഇത്തിരിവെട്ടം 5

ഇത്തിരിവെട്ടം 5

നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ നിർവചിക്കുക എന്നത് ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നതിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.
ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥത്തെയും ദിശയെയും കുറിച്ച് നിശ്ചയദാർഢ്യം നൽകുന്ന തത്വത്തിനെ വിശ്വാസം എന്നുവിളിക്കാൻ ആണ് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്.
ഈ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് പൊതുവായ റഫറൻസുകളുണ്ട്: ചുറ്റുപാടുകൾ , മുൻകാല സംഭവങ്ങൾ, അറിവ്, മുൻകാല ഫലങ്ങൾ, ഭാവി സംഭവങ്ങളുടെ ഭാവന. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതകുതിപ്പുകളെ ഈ വിശ്വാസ റെഫെറെൻസുകളാൽ പ്രതിനിധീകരിക്കാം, ഇവ നമ്മുടെ സാധ്യതകളെ മനോഭാവങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു, ആത്യന്തികമായി ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയും തുടർന്ന് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരുത്തരത്തിലെ ചക്രപ്രവർത്തനങ്ങൾ ആണ് നമ്മിൽ ഇതുവഴി സംഭവിക്കുക.

ടോണി റോബിൻസ് എന്ന അമേരിക്കൻ ചിന്തകൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങളെ ചിലസമയങ്ങളിൽ നുണകൾ എന്നു വിളിക്കാറുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളും ആത്മനിഷ്ഠമാണ്, നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ ശരിക്കും സത്യമാണോ അല്ലയോ എന്ന് നനമുക്ക് ഒരിക്കലും അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അടിസ്ഥാന നുണകൾ ആയിമാറിയെന്നു വരാം. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നുണകൾ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അർത്ഥം “തെറ്റായ എന്തെങ്കിലും” എന്നല്ല.
പകരം, ഒരു ആശയത്തിൽ നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, മറ്റ് സാധ്യതകളിലേക്കും തുടർച്ചയായ പഠനത്തിലേക്കും നിങ്ങൾ തുറന്നിരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപയോഗപ്രദമായ മാർഗമാണിത് എന്നരീതിയിൽ ആണ് ഈ പദം ഉപേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നത് . ജീവിതത്തെ മനോഹരമായി നോക്കിക്കാണാൻ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി തുടർന്നുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്.

1. ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം ഒരു ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയോ കാരണത്താലോ സംഭവിക്കുന്നു, അത് എനിക്ക് അനുകൂലമായി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. അവരുടെ പരാജയങ്ങളോ പ്രതികൂലങ്ങളോ പോലും ഭാവിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു.

2. പരാജയമെന്നൊന്നില്ല മറിച്ചു എല്ലാത്തിനും ഫലങ്ങളുണ്ട്: ജീവിതത്തിൽ സതോഷത്തോടെ മുന്നോട്ടു പോകണമെങ്കിൽ പരാജയം എന്നൊന്നില്ല എന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാട് എന്നും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കണം . എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭാവിയിലെ അനുഭവങ്ങൾക്കായി ഇത് ഒരു ഫീഡ്‌ബാക്ക് സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുമാത്രം അങ്ങു കരുതിയാൽ മതി.

3.എന്തുസംഭവിച്ചാലും തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക : സ്വന്തം പ്രവൃത്തികളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം എനിക്കുതന്നെയാണെന്ന ബോധ്യമാണിത്. നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിലൂടെ, ഫലങ്ങൾ കൂടുതൽ പരിശ്രമങ്ങളിലൂടെ മാറ്റാൻ എനിക്കധികാരമുണ്ടെന്ന ഉറപ്പാണിത്.

4.എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാൻ എനിക്ക് എല്ലാം മനസിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല: ജീവിതത്തിൽ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടാതെ അവശ്യവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിക്കുക . അർത്ഥമില്ലാത്തവയെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ ഉള്ള ഒരു പരിശ്രമമാണിത്.

5. ആളുകൾ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിഭവമാണ്: വിജയികളായ ആളുകൾ മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കുകയും വിലമതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തങ്ങളുടെ ബിസിനസിന്റെ വിജയം അവരുടെ ആളുകളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് മികച്ച നേതാക്കൾ തിരിച്ചറിയുന്നു.

6. ചെയ്യുന്ന ജോലി ആസ്വദിച്ചു ചെയ്യുക: വിജയത്തിന്റെ താക്കോൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളുമായി യോജിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. നമ്മൾ വെറുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം പാഴാക്കരുത്. ജീവിതത്തിന്റെ പാഷൻസ് ജീവിക്കാൻ പറ്റുക അത്രതന്നെ.

7.പ്രതിബദ്ധതയില്ലാതെ ശാശ്വതമായ വിജയമില്ല: ഒഴികഴിവ് പറയരുത്, ആരംഭിച്ച കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുക.

ഇതുചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് വെറും നുണകൾ ആകാം പക്ഷെ വിശ്വാസങ്ങളായി സ്വയം മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ, സ്വയം പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വിശ്വാസങ്ങളെ നിർവചിക്കാൻ പഠിക്കുക.

✍️ Sjcmonk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s