ബസിൽ വച്ച് പോക്കറ്റടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു; മോഷ്ടാവിനെ കയ്യോടെ പിടികൂടി| Malappuram Pickpocket

Watch “ബസിൽ വച്ച് പോക്കറ്റടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു; മോഷ്ടാവിനെ കയ്യോടെ പിടികൂടി| Malappuram Pickpocket” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s