സർദാർ പട്ടേൽ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി തുറന്നു കൊടുത്തു | Sardar Patel Zoological Park

Watch “സർദാർ പട്ടേൽ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി തുറന്നു കൊടുത്തു | Sardar Patel Zoological Park” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s