മരത്തടിയില്‍ നിർമിച്ച പായ്ക്കപ്പല്‍; ഗിന്നസ് റെക്കോർഡിലിടം നേടി ഉബൈദ് | Ubaid Wooden ship

Watch “മരത്തടിയില്‍ നിർമിച്ച പായ്ക്കപ്പല്‍; ഗിന്നസ് റെക്കോർഡിലിടം നേടി ഉബൈദ് | Ubaid Wooden ship” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s