റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കാന്‍ ന‌ടപ്പാതയും എക്സലേറ്ററും ലിഫ്റ്റും; സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യം Escalator

Watch “റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കാന്‍ ന‌ടപ്പാതയും എക്സലേറ്ററും ലിഫ്റ്റും; സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യം | escalator” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s