“അമ്പലപ്പുഴ ഉണ്ണി കണ്ണനോട് നീ” by Violinist Malavika, Kottayam

“അമ്പലപ്പുഴ ഉണ്ണി കണ്ണനോട് നീ” എന്ന മനോഹരമായ ഗാനം കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും വായിക്കുന്നു… Suggession song ആണ്… സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ… തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കുക… 🙏

Violinist Malavika, Kottayam

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s