എലിവിഷം കഴിച്ച് യുവതിയുട മരണം; ഭർത്താവ് അറസ്റ്റില്‍; ദുരൂഹം | Kasaragod Kuttikkol | death case

Watch “എലിവിഷം കഴിച്ച് യുവതിയുട മരണം; ഭർത്താവ് അറസ്റ്റില്‍; ദുരൂഹം | Kasaragod Kuttikkol | death case | ar” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s