പോപ്പുലര്‍ വോട്ടിലും ബൈഡന്‍; അമേരിക്കയുടെ 46–ാം പ്രസിഡന്‍റ് | Joe Biden| US President | Kamala Harris

Watch “പോപ്പുലര്‍ വോട്ടിലും ബൈഡന്‍; അമേരിക്കയുടെ 46–ാം പ്രസിഡന്‍റ് | Joe Biden| US President | Kamala Harris” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s