വർണ വിവേചനത്തിനെതിരെ പോരാട്ടം; ചരിത്രത്തിൽ ഇതാദ്യം; ഇന്ത്യക്ക് അഭിമാനം | Kamala Harris

Watch “വർണ വിവേചനത്തിനെതിരെ പോരാട്ടം; ചരിത്രത്തിൽ ഇതാദ്യം; ഇന്ത്യക്ക് അഭിമാനം | Kamala Harris” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s