ഡല്‍ഹിയിലേക്ക്കുതിച്ചെത്തി കര്‍ഷകര്‍; സമരവീര്യം തിളച്ച കാഴ്ചകള്‍ | Farmers Protest

Watch “ഡല്‍ഹിയിലേക്ക്കുതിച്ചെത്തി കര്‍ഷകര്‍; സമരവീര്യം തിളച്ച കാഴ്ചകള്‍ | Farmers Protest” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s