വാവയും എംടെക്കും പിന്നെ ഞങ്ങളും

വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് സംഭവിച്ചത് . പക്ഷേ അതിൻ്റെയൊപ്പം ചില ആശങ്കകളും. ഭാര്യ ജോലിയിൽ നിന്ന് ലീവെടുത്ത് എംടെക്ക് പഠനം തുടങ്ങിയതേയുളളൂ. അതു കൊണ്ടു തന്നെ കോഴ്സ് നിശ്ചിത സമയത്ത് പൂർത്തീകരിച്ച് തിരികെ ജോലിയിൽ കയറുവാൻ സാധിക്കുമോ? കൂടാതെ മകൾ തീരെ ചെറുതും , ഞങ്ങൾ ഒരാളുടെ ശമ്പളത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയ സമയവും .  ദൈവം കുഞ്ഞിനെ തരുമ്പോൾ അവൻ്റെ ശക്തമായ കരം ഞങ്ങളെ താങ്ങി നിർത്തും എന്ന ബോധ്യത്തിലേക്ക് ആഴപ്പെടാൻ തോന്നി . മനഃപൂർവം   ജോലിയിൽ വന്ന […]

വാവയും എംടെക്കും പിന്നെ ഞങ്ങളും
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s