ആട് ഇടിച്ചതല്ല; ആശയെ ഭര്‍ത്താവ് തൊഴിച്ചു കൊന്നത്; ദാരുണം | Kollam | murder

Watch “ആട് ഇടിച്ചതല്ല; ആശയെ ഭര്‍ത്താവ് തൊഴിച്ചു കൊന്നത്; ദാരുണം | Kollam | murder” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s