ചുഴലിക്കാറ്റ് രൂപീകരണം അസാധാരണം; സൈന്യത്തിന്റെ സഹായം തേടി കേരളം | Cyclone | Pinarayi vijayan

Watch “ചുഴലിക്കാറ്റ് രൂപീകരണം അസാധാരണം; സൈന്യത്തിന്റെ സഹായം തേടി കേരളം | Cyclone | Pinarayi vijayan” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s