പൊരിച്ചാലോ പുഴുങ്ങിയാലോ മുട്ടയുടെ പല ഗുണങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടും. കൊളസ്‌ട്രോൾ ഉള്ളവർക്ക് മുട്ട കഴിക്കാമോ ?

Watch “പൊരിച്ചാലോ പുഴുങ്ങിയാലോ മുട്ടയുടെ പല ഗുണങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടും.കൊളസ്‌ട്രോൾ ഉള്ളവർക്ക് മുട്ട കഴിക്കാമോ ?” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s