തിരുവനന്തപുരത്ത് ആരും പുറത്തിറങ്ങരുത്; മഴയും കാറ്റും കടുക്കും; അതിജാഗ്രത | Burevi cyclone | Trivand

Watch “തിരുവനന്തപുരത്ത് ആരും പുറത്തിറങ്ങരുത്; മഴയും കാറ്റും കടുക്കും; അതിജാഗ്രത | Burevi cyclone | Trivand” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s