ഫൈസര്‍ വാക്സീന് ബ്രിട്ടനില്‍ അനുമതി; അടുത്താഴ്ച വിതരണം: ചരിത്രം | Covid Vaccine

Watch “ഫൈസര്‍ വാക്സീന് ബ്രിട്ടനില്‍ അനുമതി; അടുത്താഴ്ച വിതരണം: ചരിത്രം | Covid Vaccine” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s