ബുറാഡിയിലെ മൈതാനത്തേക്ക് കേന്ദ്രം വിളിച്ചു; കര്‍ഷകര്‍ പോയില്ല; എന്തുകൊണ്ട്? | Farmer Perotest | Bura

Watch “ബുറാഡിയിലെ മൈതാനത്തേക്ക് കേന്ദ്രം വിളിച്ചു; കര്‍ഷകര്‍ പോയില്ല; എന്തുകൊണ്ട്? | Farmer Perotest | Bura” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s