പ്രതിസന്ധികളിൽ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കണം; ബുറെവിയുടെ ഗൗരവം ഉൾക്കൊള്ളണം| Burevi Cyclone | Ministers

Watch “പ്രതിസന്ധികളിൽ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കണം; ബുറെവിയുടെ ഗൗരവം ഉൾക്കൊള്ളണം| Burevi Cyclone|Ministers |Chief m” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s