ബുറെവി ചുഴലിക്കാറ്റ് തമിഴ്നാട് തീരത്ത്; വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെ കേരളത്തില്‍ | Burevi cyclone | Reports

Watch “ബുറെവി ചുഴലിക്കാറ്റ് തമിഴ്നാട് തീരത്ത്; വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെ കേരളത്തില്‍ | Burevi cyclone |Reports” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s