ദൈവവചന ആരാധന | 4 DEC | വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്ന യുവത്വത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം | FR DIBIN ALUVASSERY

Watch “ദൈവവചന ആരാധന | 4 DEC | വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്ന യുവത്വത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം | FR DIBIN ALUVASSERY” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s