കർഷകർ ഒഴുകിയെത്തുന്നു; കൂടുതൽ കേന്ദ്രസേന; പാര്‍ലമെന്റ് വളയും? Delhi | Farmers Protest

Watch “കർഷകർ ഒഴുകിയെത്തുന്നു; കൂടുതൽ കേന്ദ്രസേന; പാര്‍ലമെന്റ് വളയും? | Delhi | Farmers Protest” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s