മോദിയുടെ ഫോര്‍മുലയും തള്ളി; ഒറ്റവാക്കില്‍ മറുപടി ചോദിച്ച് കര്‍ഷകര്‍: യെസ് / നോ | Delhi | Farmers Protest

Watch “മോദിയുടെ ഫോര്‍മുലയും തള്ളി; ഒറ്റവാക്കില്‍ മറുപടി ചോദിച്ച് കര്‍ഷകര്‍: യെസ്/ നോ | Delhi | Farmers Pro” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s