‘നിയമം പിന്‍വലിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ഇവിടെക്കിടന്ന് മരിക്കും’; സമരഭൂമിയിലെ പെണ്ണ് | Farmers Protest

Watch “‘നിയമം പിന്‍വലിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ഇവിടെക്കിടന്ന് മരിക്കും’; സമരഭൂമിയിലെ പെണ്ണ് | Farmers Protest” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s