വിവാഹ അഭ്യർത്ഥനയും മതംമാറ്റവും നിരസിച്ചു, ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടിയെ വെടിവെച്ച് കൊന്നു

Watch “വിവാഹ അഭ്യർത്ഥനയും മതംമാറ്റവും നിരസിച്ചു, ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടിയെ വെടിവെച്ച് കൊന്നു” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s