ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുന്നേ വചനം പറയുവാനായി ദൈവം നിന്നേ തിരഞ്ഞെടുത്തു. തോമസ് കുടിപാറ | Thomas Kudipara

Watch “ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുന്നേ വചനം പറയുവാനായി ദൈവം നിന്നേ തിരഞ്ഞെടുത്തു .തോമസ് കുടിപാറ | Thomas Kudipara.” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s