പുൽക്കൂട്ടിലേക്ക്… ഡിസംബർ 13, പതിമൂന്നാം ദിനം

പുൽക്കൂട്ടിലേക്ക്…..
25 ആഗമനകാല പ്രാർത്ഥനകൾ
ഡിസംബർ 13, പതിമൂന്നാം ദിനം
സത്യവചനത്തിൽ വിശ്വസിച്ച ജോസഫ്
 
വചനം
 
ജോസഫ്‌ നിദ്രയില്നിന്ന്‌ ഉണര്ന്ന്‌, കര്ത്താവിന്റെ ദൂതന് കല്പിച്ചതുപോലെപ്രവര്ത്തിച്ചു; അവന് തന്റെ ഭാര്യയെ സ്വീകരിച്ചു. മത്തായി 1 : 24
 
വിചിന്തനം
 
മറിയത്തെ അപമാനിതയാക്കാതെ രഹസ്യത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ദിവ്യ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. തിരുവചനം പറയുന്നത് അവൻ നിദ്രയിൽ നിന്നു ഉണർന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ കല്പിച്ചതു പോലെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നാണ്. വചനത്തെ ഉദരത്തിൽ വഹിക്കുന്ന മറിയത്തെ സ്വീകരിച്ച് വചനത്തിനു കാവലാളായവനാണ് യൗസേപ്പ് .നീതിമാനായ ഒരു വ്യക്തിക്കു മാത്രമേ ദൈവവചനത്തിൽ നൂറുശതമാനം വിശ്വസിച്ചു വചനമനുസരിച്ചു ജീവിക്കാൻ കഴിയു. ദൈവവചനത്തിനു നൂറു ശതമാനം പ്രത്യുത്തരം നൽകേണ്ട കാലമാണ് ആഗമനകാലം. വചനം മാംസമായിനെ അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ വചനത്തിനു നൂറു ശതമാനം പ്രത്യുത്തരമവുക.
 
പ്രാർത്ഥന
 
സ്വർഗ്ഗീയ പിതാവേ, നിൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ്റെ വളർത്തച്ഛനായ യൗസേപ്പിനെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഓർമ്മിക്കുന്നു. മറിയത്തെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ധൈര്യം കാണിച്ചതു വഴി , ദൈവ വചനത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകനായി ജോസഫ് സ്വയം മാറുകയായിരുന്നല്ലോ. ആഗമന കാലം ഞങ്ങളിൽ നിന്നാവശ്യപ്പെടുക ദൈവ വചനത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകരാകാനാണല്ലോ. ദൈവം മനസാക്ഷിയിൽ മുഴങ്ങുന്ന ദൈവ സ്വരത്തിനു കാതോർത്ത് നല്ല ജീവിതം നയിക്കുവാനും നിൻ്റെ പുത്രൻ്റെ ജനനം ആഘോഷമാക്കാനും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവ്വേശ്വരാ എന്നേക്കും. ആമ്മേൻ.
 
സുകൃതജപം
 
മനുഷ്യവതാരം ചെയ്ത വചനമായ ഉണ്ണീശോയെ, നിന്നിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.
 
ഫാ. ജയ്സൺ കുന്നേൽ mcbs
Advertisements

Author of the Content: Fr. Jison Kunnel MCBS, Ludwig-Maximilians-Universität München
Source: – Official Facebook Page: https://www.facebook.com/jaison.alex.16/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s