ತೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸತಾಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಪಾಯ್ತಲೊ | MESSAGE OF HOPE 156 (Konkani) by Rev. Fr Franklin D’Souza

Watch “ತೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸತಾಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಪಾಯ್ತಲೊ | MESSAGE OF HOPE 156 (Konkani) by Rev. Fr Franklin D’Souza,” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s