എഴുത്തുകാരനും അധ്യാപകനുമായ ഡോ. കൽപറ്റ ബാലകൃഷ്ണൻ അന്തരിച്ചു | Dr. Kalpetta Balakrishnan Passes away

Watch “എഴുത്തുകാരനും അധ്യാപകനുമായ ഡോ. കൽപറ്റ ബാലകൃഷ്ണൻ അന്തരിച്ചു | Dr. Kalpetta Balakrishnan Passes away” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s